Karakterizacija otpada

ispitivanje otpada za termički tretman, fiziko-hemijski tretman, odlaganje, prekogranično kretanje

Telefon: +381 64 847 39 16 | E-mail: otpad@anahem.org

Teški metali u otpadu ICP-OES tehnikom

Isparljive organske supstance “headspace“-GC-MS tehnikom

Analiza elemenata XRF tehnikom

Radioaktinvost u otpadu HPGe gama spektrometrom

Voda u organskim tečnostima “Karl Fischer“

Odredjivanje tačke paljenja “Pensky-Martens“

AOX u eluatu pirohidrolitičkom tehnikom

Vozila za terenske analize i uzorkovanja